Zaduženje kod banaka je najtradicionalniji način dolaženja do potrebnih sredstava za financiranje naših potreba i želja.

Banke su strogo regulirane institucije te je proces ishodovanja kredita vrlo detaljno razrađen i propisan od dokumentacije koju je potrebno dostaviti, utvrđivanja kreditne sposobnosti, do potpisivanja ugovora plasmana i praćenja naplate.

Podizanje kredita je odluka kojoj treba razumno i ozbiljno pristupati jer jednom podignuti kredit treba vraćati često u dugim periodima, pa nikako nije dobro ulaziti u dug olako.

Nije dobra niti druga krajnost kada nipošto ne želimo niti čuti za kredit pa se mučimo i propuštamo prilike. Dobro je iskoristiti tuđe novce za svoje investicije i ciljeve i ako se kredit pametno posloži može nam dati dobar vjetar u leđa za ostvarivanje naših ciljeva.

Prije svega važno je znati namjenu za koju podižete kredit. Što s tim novcem rješavate? Hoće li vrijednost (imovina) u koju ulažete s vremenom rasti ili padati. Hoćete li moći servisirati rate i koliko će to utjecati na vašu kvalitetu života?

Vrste kredita za fizičke osobe

1. Gotovinski kredit – nenamjenski

Kredit koji kad realizirate dobivate na račun ugovoreni iznos, umanjen za troškove kredita i nitko vas ne pita na što ćete ga trošiti.

Ova vrsta kredita se relativno brzo rješava i najjednostavnija je za ugovaranje. Kamatne stope su kod ove vrste kredita najviše rokovi kraći, a maksimalni iznosi manji nego kod namjenskih kredita.

2. Hipotekarni kredit

Krediti koji kao osiguranje uzimaju hipoteku (nekretninu).

Najčešće su također nenamjenski, odnosno gotovina od kredita se isplaćuje na račun korisnika.

Nekretnina koja se zalaže kao osiguranje po kreditu treba vrijediti više nego što se podiže kredita. Omjer vrijednosti kredita i nekretnine banke propisuju svaka za sebe.

Primjer: Ako je zahtijevani omjer hipoteke/kredita 1:1,5 to znači da za dobivanje kredita od 100.000 eura treba nekretnina vrijedna 150.000 eura.

Hipotekarni krediti mogu biti nenamjenski (novac trošite bez objašnjavanja) ili namjenski (za korištenje kredita trebate priložiti fakture koje banka plaća iz kredita).

Kamatne stope su po ovim kreditima nešto niže nego po gotovinskim, ali još uvijek više nego kod stambenih kredita.

3. Stambeni kredit – namjenski

Krediti koji imaju strogu namjenu kupnje nekretnine za stanovanje.

Kod ove vrste kredita novac kredita se namjenski isplaćuje na račun prodavatelja stambene nekretnine. Ovim aranžmanom financiraju se nekretnine kojima je namjena stanovanje.

Kamate su na stambene kredite najpovoljnije, a rokovi dugi – do 35 godina. U nekim bankama postoji i mogućnost podizanja 15 posto kredita u gotovini.

Omjeri vrijednosti nekretnine i iznosa kredita su povoljniji nego kod hipotekarnih kredita, pa je moguće ugovoriti omjer 1:1, odnosno iznos kredita jednak procijenjenoj vrijednosti nekretnine.

Jedna podvrsta stambenih kredita su adaptacijski krediti kod kojih je moguće dobiti sredstva koja se namjenski ili nenamjenski ulažu u uređenje nekretnine.

4. Lombardni kredit

Vrsta kredita kod kojih zalažete neku vrijednost koju posjedujete (depozit u banci, policu osiguranja koja ima otkupnu vrijednost) i podižete kredit na osnovu toga.

Prednosti ovakve vrste kredita je što su najjednostavniji u proceduri za klijenta, kamate su povoljne, nema provjere kreditne sposobnosti niti ovjera kod javnih bilježnika, najčešće se realiziraju kroz par dana.

Često pitanje je zašto uzimati kredit ako već imam depozit koji mogu potrošiti. Mnogi ljudi takvu vrstu financiranja prakticiraju kako bi se natjerali otplatiti investiciju i zadržali depozit.

Kamatna stopa

Kamatna stopa je cijena korištenja tuđih sredstava (cijena kapitala).

Kamate na kredite mogu biti fiksne i promjenjive.

U razdobljima kada je kamatna stopa niska dobro je imati što duže fiksnu kamatnu stopu jer vam to jamči da ćete zadržati tu cijenu kapitala.

Banke često naglašavaju kamatnu stopu na svojim letcima i reklamama, ali još važniji podatak je EKS (efektivna kamatna stopa).

EKS je ukupni trošak kredita kojem su uz redovnu kamatu pribrojani ostali troškovi kredita koji se mogu pojaviti u obliku naknada, obaveznih premija osiguranja i ostalih troškova). Banke uglavnom koriste komforni obračun kamate što u prijevodu znači da ćete u otplati kredita platiti veći dio kamate u početku otplatnog razdoblja, a na kraju otplatnog razdoblja ćete plaćati više glavnice.

To vrlo jasno možete vidjeti na otplatnim tablicama koje vam uruče u banci. Na otplatnim tablicama je jasno naznačeno koliko kamate, a koliko glavnice ste platili u svakom pojedinom anuitetu.

Iz tog razloga se mnogi začude kada nakon par godina otplate stambenog kredita zatraže informaciju o ostatku ukupnog duga i shvate da su glavnicu tek neznatno otplatili.

Rok i način plaćanja

Najčešći način plaćanja kredita fizičkim osobama je u jednakim mjesečnim anuitetima. Unutar anuiteta plaćamo dio kamate i dio glavnice. Iznimno je moguće i dogovoriti drugačiji način otplate kao npr. kvartalno ili godišnje, ali to ovisi od banke do banke.

Rok plaćanja ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta i o tome koliko pojedina vrsta kredita dopušta. Najduže rokove imaju stambeni kredit. Kod ugovaranja roka treba imati na umu da što je duži rok otplate to više kamate plaćamo u ukupnom iznosu. Iz tog razloga se predlaže ugovaranje kraćih rokova.

Međutim mnogi se odlučuju na opciju u kojoj ugovore maksimalni mogući rok kredita kako bi im anuitet kredita bio što manji, a uz anuitet svaki mjesec štede određeni iznos novca.

Od sakupljene ušteđevine potom prijevremeno otplaćuju svoj kredit. Prijevremene otplate moguće su djelomično kada djelomično smanjujemo glavnicu ili potpuno kada otplaćujemo cijeli kredit. Za ovakav način otplate potrebna je prilična dosljednost jer je štednja za prijevremenu otplatu opcija i vaša dobra volja.

Svaki kredit u svakom trenutku može se prijevremeno otplatiti i tada plaćamo svu preostalu glavnicu. U nekim slučajevima na prijevremenu otplatu se plaća naknada, a u nekim ne sve ovisi o proizvodu i mora biti navedeno u Ugovoru o kreditu.

Instrumenti osiguranja plaćanja – kolaterali

Kod svakog kredita ugovaramo određene instrumente osiguranja ili kolaterala. Njima se banka štiti od eventualnog neplaćanja.

Najčešći kolaterali kod kredita fizičkim osobama su:

 • Obična zadužnica 

Ovjerava se kod javnog bilježnika na iznos kredita. U slučaju ne plaćanja pokreće se prisilna naplata (ovrhom) kojom se zapljenjuju svi računi kod banaka (blokada klijenta), ali mnogi ne znaju da se običnom zadužnicom može ovršiti i imovina vjerovnika.

Obična zadužnica se ugovara uz sve vrste kredita osim lombardnih.

 • Izjava o zapljeni primanja 

Također se ovjerava kod javnog bilježnika, a služi kako bi se redovna otplata kredita izvršavala putem administrativne zabrane (AZ).

To znači da će se rata plaćati direktno iz plaće, vidjeti na vašoj platnoj listi i dobivati ćete plaću umanjenu za anuitet kredita.

 • Hipoteka 

Zalog nekretnine u korist banke, ugovara se kod stambenih i hipotekarnih kredita. Hipotekom se banka upisuje na vlasnički list vaše nekretnine ili nekretnine koju kupujete u odjeljak C tereti.

Vi ste i dalje vlasnik nekretnine, ali je vaša nekretnina opterećena hipotekom do iznosa kredita. Ne morate brinuti da će vam banka uzeti nekretninu ako imate povremenih problema s plaćanjem. To je banci zadnja opcija i pokušati će na sve druge načine naplatiti dug prije nego se odluči na zapljenu nekretnine.

Također taj postupak zna prilično dugo trajati.

Kod ugovaranja hipoteke ljude obično buni uloga založnog dužnik. To je osoba koja je vlasnik nekretnine koja se stavlja pod hipoteku i ne mora biti dužnik po kreditu.

Založni dužnik potpisuje ugovor o kreditu. Kod stambenih kredita založni dužnik je prodavatelj nekretnine koji zalaže svoju nekretninu koja u tom istom procesu prelazi u vlasništvo kupca koji je dužnik po kreditu.

Često sam se susretala s situacijama gdje su prodavatelji odustajali od prodaje samo zato jer nisu htjeli potpisati tuđe ugovore o kreditu u kojem se pojavljuju u ulozi založnog dužnika.

Založni dužnik nema veze s dugom kredita, samo s nekretninom koju zalaže. Ne mogu mu se ovršiti računi ili tražiti od njega da plaća kredit.

Koji su troškovi kredita osim kamate?

Troškovi kredita su sva plaćanja koja su neophodna za podizanje kredita, a mogu se odnositi na troškove direktno vezane za kredit (bankarske naknade) i troškove ugovaranja kredita (vanjski troškovi).

Najčešći troškovi na koje treba obratiti pažnju su:
 •  Naknade za odobrenje 

Plaćaju se kod prvog korištenja kredita – Obavezne police osiguranja kredita koje se mogu plaćati jednokratno ili tijekom cijelog kredita (životno osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje nezgode)

 • Troškovi procjene nekretnine (ukoliko se daje u zalog)

Provjeriti tko snosi taj trošak Banka ili mi.

 • Troškovi ovjere kod javnog bilježnika 

Rastu ako imamo više sudionika u kreditu, veći su što je veći iznos kredita i ako se radi hipoteka na nekretnini

 • Ostali troškovi prikupljanja dokumentacije

Što uključuje kreditna sposobnost?

 • Kredibilitet poslodavca  

Obično se traži da poslodavac ima dobar bonitet, nije bio u blokadi, gleda se i broj zaposlenih i veličina poslodavca

 •  Zaposlenje za stalno i trajanje staža
 • Primanja koja su dostatna za redovno servisiranje rata kredita

Obično se u izračun uzima prosjek tri zadnja primanja

 • Urednost klijenta

Provjerava se dali je bilo kašnjenja u plaćanjima u povijesti; tu se gledaju krediti, kreditne kartice i minusi po tekućem računu. Banke kroz izvještaj DOR vide sva zaduženja kod svih banaka.

Krediti za poduzetnike – fizičke osobe

Poduzetnici se često susreću s problemom kada požele dignuti kredit na sebe kao fizičku osobu jer prema kriterijima banaka nemaju kreditnu sposobnost.

To se posebno odnosi na vlasnike manjih poduzeća koji imaju manje od deset zaposlenih, a često si isplaćuju minimalne plaće. I za takve situacije postoje rješenja.

Neke banke nude poduzetnicima mogućnost izračuna kreditne sposobnosti putem kombiniranog dohotka te se kreditna sposobnost izračunava zbrajanjem mjesečnog primanja (isplaćene plaće) i ostvarene dobiti koja pripada vlasniku.

U tom slučaju uzima se dodatno jamstvo poduzeća po kreditu vlasnika. Na taj način se značajno poboljšava kreditna sposobnost poduzetnika fizičke osobe i omogućuje ugovaranje kredita.

Tko je sudužnik i/ili jamac?

Banka vas kao dodatno osiguranje može zatražiti sudužnika ili jamca.

Jamci se danas značajno manje ugovaraju kod kredita fizičkih osoba. Sudužnik je u kreditu osoba koja suodgovara za kredit jednako kao i dužnik.

Kreditna sposobnost se može zbrajati između dužnika i sudužnika pa se time povećava i kreditna sposobnost. Kao sudužnik, morat ćete potpisati zadužnicu i ako banka ne uspje naplatiti kredit od dužnika može se vama obratiti sa zahtjevom za plaćanje i prisilno vam sjesti na vaša primanja ili ako se oglušite blokirati račune.

S ugovaranjem sudužništva treba biti jako oprezan i pristati na takav odnos s osobama kojima potpuno vjerujete.

Ugovor o kreditu

Ugovor o kreditu je detaljan i razrađuje poslovni odnos između svih sudionika u kreditu. Trebalo bi ga prije potpisivanja dobro proučiti.

Ugovori su u bankama unificirani i nećete moći previše utjecati na njihov sadržaj, ali važno je da se dobro informirate. U ugovoru su definirane sve stavke koje se opisuju u ovom tekstu, ali i mnogo više poput uvjeta (naknada) za prijevremenu otplatu kredita, nadležnog Suda, postupanja u slučaju kašnjenja u plaćanju itd.

Valuta – prelazak na Eure

Republika Hrvatska priprema se za skorašnji ulazak u Euro zonu i prebacivanje na službenu valutu Euro. Mnogo je pitanja i onih koji se tek pripremaju za podizanje kredita, ali i onih koji već koriste kredite u kunama oko toga u kojoj valuti podići kredit i što napraviti s postojećim kreditima?

Službenu potvrdu ulazimo li uopće u Eurozonu dobiti ćemo u Lipnju ove godine.

HNB je postavila fiksirani tečaj od 7,53 po kojem će se svi računi i valuta konvertirati u Eure. Iz stoga proizlazi da je nepotrebno mijenjati svoje postojeće štedne ili kreditne račune na bilo koji način jer možete proći samo skuplje, što zbog nepovoljnijeg (kupovnog) tečaja, što zbog naknada za izmjene po ugovorima.

Kod ugovaranja novih kredita najjednostavnije je odmah ugovoriti valutu Euro, a mnoge banke su već maknule iz svojih ponuda kredite u kunama.

Foto: Pexels

Stavovi kolumnistica nisu stavovi uredništva portala Žene i novac.
Novosti
Pretplatite se besplatno i primajte naše nove članke i popuste u inbox!

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

zatvori
Krenite tipkati da biste vidjeli postove koje tražite.

Košarica

zatvori