UVJETI I ODREDBE

Nositelj prava web stranice i portala https://zeneinovac.com/home/shop/ je:

Zaokret d.o.o.

Našička ulica 14A

10 000 Zagreb

OIB: 74844814359

Registarski broj pri Trgovačkom sudu u Zagrebu (MBS):  080743321

Adresa ureda: Ulica Radoslava Cimermana 48, 10 000 Zagreb, (dalje u tekstu: Žene i novac, Portal, mi ili naši). 

Opći uvjeti prodaje Internet trgovine

OPĆE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti prodaje webshopa portala Žene i Novac dostupnog putem portala https://zeneinovac.com/. (dalje u tekstu: Uvjeti prodaje) odnose se na kupnju putem Internet trgovine dostupne na https://zeneinovac.com/home/shop/  (dalje u tekstu: web shop) isključivo na području Republike Hrvatske.

Nositelj svih prava web stranice https://zeneinovac.com/home/shop/ te pružatelj usluge Internet trgovine („trgovac“) je:

Zaokret d.o.o., Našička ulica 14A, 10 000 Zagreb

OIB: 74844814359

Registarski broj pri Trgovačkom sudu u Zagrebu (MBS):  080743321

Adresa ureda: Ulica Radoslava Cimermana 48, 10 000 Zagreb (dalje u tekstu Trgovac).

Korištenjem web shopa prihvaćate ove Uvjete prodaje, kao i Uvjete korištenja Internet stranice https://zeneinovac.com/home/shop/  s kojim se možete detaljno upoznati  OVDJE.

Korištenjem web shopa smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. S obzirom na to korisnike web shopa upućujemo da se prije pristupanja registraciji odnosno prije kupnje proizvoda putem web shopa pročitaju ove Uvjete prodaje te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati s mogućim promjenama odnosno sa svim svojim pravima i obvezama.

Ovi Uvjeti prodaje predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o prodaji sklapa potrošač u svojstvu kupca, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Uvjeti prodaje se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu proizvoda, način plaćanja i dostavu proizvoda te troškove dostave, kao i trenutak sklapanja ugovora. Trgovac može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Trgovac pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta prodaje u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objavljivanja na web stranici https://zeneinovac.com/home/shop/.

Trgovac pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta prodaje te Uvjeta korištenja web stranice https://zeneinovac.com/home/shop/.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost. Trgovac ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

OPĆI UVJETI PRODAJE

Kupac može kupovati proizvode na web shopu kao gost ili kao registrirani korisnik. Registracija, odnosno izrada korisničkog profila omogućuje kupcu spremanje i praćenje svojih narudžbi. U slučaju da kupac kupnju vrši kao gost, od kupca će se tražiti samo oni podaci koji su bitni odnosno nužni za obradu narudžbe.

U postupku registracije odnosno kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će vršiti narudžbu i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju odnosno kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dopušteno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dopuštena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta prodaje iz ovog poglavlja, Trgovac zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju odnosno korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Sve navedeno na web shopu predstavlja poziv na stavljanje ponude u ovom slučaju narudžbe. Ugovor o kupoprodaji stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada kupac primi elektroničku poruku Trgovca, na dostavljenu e-mail adresu, kojom Trgovac potvrđuju da je primio narudžbu odnosno prihvatio ponudu kupca. 

Kupac, na kojeg se primjenjuje ovo pravo, može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana, bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi, koju je kupac za to ovlastio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed odnosno kojoj su dostavljene potvrde o sudjelovanju na konferenciji, radionici ili slično.

Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, kupac mora obavijestiti Trgovca o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora, prije isteka četrnaestodnevnog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora nalazi se OVDJE i možete ga elektronički ispuniti i poslati. U slučaju slanja obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkim putem, potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Trgovac će dostaviti kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u poslovnim u pisanoj formi putem pošte, elektroničkim putem te usmeno putem telefona.

Trgovac će odgovoriti na prigovor kupca u roku od 15 dana na način da će kupca informirati je li njegov prigovor osnovan ili ne.

U slučaju osnovanog prigovora kupac ima pravo, prema svom izboru, na raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa, popust (sniženje cijene) ili zamjenu proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, Trgovac upućuje kupca da u prigovoru pošalje fotografiju neispravnog/oštećenog proizvoda, a sve kako bi se opravdanost prigovora brže i jednostavnije utvrdila.

U slučaju da kupac nije zadovoljan načinom na koji je riješen njegov prigovor, može pokrenuti izvansudski ili sudski postupak vezano za daljnje ostvarenje svojih potrošačkih prava. Kupac spor može pokušati izvansudski riješiti putem jednog od tijela nadležnih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja djeluju u Republici Hrvatskoj, kao na primjer:

Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, Zagreb, Kneza Mislava 12, info@mirenje.hr;

Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, mirenje@hgk.hr;

Moguće je i rješavanje takvog spora posredstvom interaktivne internetske stranice – Platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforme za ORS). Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Trgovac je dužan kupcu ispuniti Ugovor u skladu s odredbama Ugovora te primjenjivim odredbama  Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.

Trgovac upućuje da se odredbe ovog poglavlja isključivo odnose na proizvode koje Trgovac izravno prodaje (knjige i planer), a ne na konferencije, Godišnju pretplatu stručnom sadržaju i edukacijama (VIP klub) te druge proizvode koji imaju svoje posebne uvjete za isticanje materijalnih nedostataka.

Cijene svih proizvoda na web shopu izražene su u eurima (“EUR”) i uključuju porez na dodanu vrijednost prema primjenjivoj stopi.

Cijene proizvoda su podložne promjenama sve do trenutka izvršenja narudžbe od strane kupca.

Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda. Ukoliko cijena kupljenih proizvoda iznosi preko 50,00 EUR, dostava će se izvršiti besplatno, u suprotnom cijena dostave naručenih proizvoda iznosi 4,71€. Navedeni trošak dostave vrijedi za dostavu na bilo kojem području Republike Hrvatske.

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih način:

Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

Plaćanje karticama (Visa, Visa Premium, Diners, Mastercard, Maestro) – plaćanje unaprijed cjelokupnog iznosa naznačenog na računu, uključujući i trošak dostave.

Trgovac upućuje da se odredbe ovog poglavlja isključivo odnose na proizvode istaknute na stranicama web shopa te da nema utjecaj na eventualne dodatne naknade vezane za konferencije i Godišnju pretplatu stručnom sadržaju i edukacijama (VIP klub).

Ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je sklopljen između Trgovca i kupca jest jednokratan ugovor o kupoprodaji na daljinu koji je izvršen kada Trgovac isporuči kupcu naručeni proizvoda, a kupac plati cijenu tog proizvoda i trošak dostave, ako je primjenjivo.  

Ovi Uvjeti prodaje sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji proizvoda.

Trgovac se obavezuje zaštiti osobne podatke kupaca na način kako je to opisano u Pravilima o zaštiti osobnih podataka koji su dostupni OVDJE.

UVJETI PRODAJE ZA FIZIČKE PROIZVODE ŽENE I NOVAC

Sljedeći uvjeti prodaje primjenjuju se isključivo na proizvode/robu koje Trgovac prodaje u fizičkom obliku (knjige, planeri i drugi slični proizvodi).

Za sve uvjete koji nisu definirani ovim posebnim uvjetima prodaje za fizičke proizvode primjenjuju se opći uvjeti utvrđenim Općim uvjetima prodaje.

Kupac je dužan proizvod(e) vratiti ili predati Trgovcu bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Trgovac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Ako kupac, u skladu s odredbama ovog odjeljka jednostrano raskine Ugovor, Trgovac će izvršiti povrat novca koji je od kupca primio na ime plaćanje kupoprodajne cijene za naručeni proizvod, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora. Trgovac vraća troškove isporuke, osim u slučaju kada je kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju Trgovac nudi. Trgovac može izvršiti povrat novca tek nakon što proizvod bude vraćen ili nakon što kupac dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag Trgovcu. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršili uplatu, osim ako kupac nije obavijestio Trgovca da povrat novca želi na drugi broj računa, a ne onaj s kojeg je izvršena uplata, u kojem slučaju kupac ne snosi nikakve dodatne troškove u odnosu na povrat.

Izravne troškove povrata proizvoda, kupac snosi sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvoda, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Trgovcu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Trgovac vrši prikupljanje oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda o svom trošku, pod uvjetom da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili nedostatak proizvoda. Prilikom vraćanja, proizvod mora biti u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji.

U slučaju spora oko opravdanosti prigovora i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje u za to ovlaštenoj ustanovi ili ovlaštenom sudskom vještaku.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke svojih proizvoda koji se prodaju putem web shopa. U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu Trgovac odgovara za iste u skladu s primjenjivim odredbama Zakona o obveznim odnosima te Zakona o zaštiti potrošača.

Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od godine dana od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja predujmljuje trgovac, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

Ako se materijalni nedostatak na robi pojavi nakon isteka roka iz stavka 5. ovoga članka, ali ne kasnije od dvije godine od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja predujmljuje potrošač, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

Nakon što Trgovac evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) korisniku će proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:

2 do 3 radna dana za područje Grada Zagreba,

do 7 radnih dana za ostalo područje kontinentalnog dijela Republike Hrvatske,

do 7 radnih dana za područje otoka.

UVJETI PRODAJE ZA KONFERENCIJE I RADIONICE

 

Sljedeći uvjeti prodaje primjenjuju se isključivo na konferencije i radionice u organizaciji Trgovca. Za sve uvjete koji nisu definirani ovim posebnim uvjetima prodaje primjenjuju se opći uvjeti utvrđeni Općim uvjetima prodaje, kao i posebni uvjeti koji će biti predočeni unaprijed, prije svakog konkretnog događaja.

Trgovac zadržava pravo promjene govornika i/ili predavača koji prezentiraju digitalni sadržaj ili offline sadržaj tijekom konferencija i radionica iz razloga koji nisu pod njegovom kontrolom. U takvom slučaju korisnik koji je kupio digitalni sadržaj ili offline sadržaj nema pravo na naknadu od Trgovca.

Trgovac zadržava pravo promjene datuma konferencija ili radionice iz razloga koji nisu pod njegovom kontrolom. U ovom slučaju, korisnik ima pravo dati izjavu, u dokumentarnom obliku, o raskidu ugovora te zatražiti povrat cjelokupnog iznosa uplaćenog u svrhu korištenja digitalnog ili offline sadržaja.

Korisnik koji je dobio pristup digitalnom ili offline sadržaju može ih koristiti u mjeri predviđenoj zakonom. Kupcu se posebno zabranjuje davanje linkova ili projiciranjem istog trećim osobama koje nisu stekle pristup digitalnom ili offline sadržaju.

Korisniku nije dozvoljeno širenje sadržaja, predstavljanje istih na tržištu, miješanje u njegov sadržaj, umnožavanje, kopiranje ili distribuciju, te bilo kakvu upotrebu sadržaja u digitalnom ili papirnatom obliku (prezentacije).

UVJETI PRODAJE ZA GODIŠNJU PRETPLATU STRUČNOM SADRŽAJU I EDUKACIJAMA

 

Sljedeći uvjeti prodaje primjenjuju se isključivo na godišnju pretplatu stručnom sadržaju i edukacijama.  Za sve uvjete koji nisu definirani ovim posebnim uvjetima prodaje primjenjuju se prvenstveno uvjeti prodaje za konferencije i radionice te podredno opći uvjeti utvrđenim Općim uvjetima prodaje, kao i posebni uvjeti koji će biti predočeni unaprijed, prije učlanjenja.

Preduvjet za kupnju godišnje pretplate stručnom sadržaju i edukacijama je poziv ili preporuka drugog kupca. Trgovac po svojoj diskrecijskoj ocjeni nakon dostavljenog životopisa i motivacijskog pisma može korisnika pozvati da kupi godišnju pretplatu stručnom sadržaju i edukacijama te će se u tom slučaju taj poziv predstavljati ponudu za sklapanje ugovora o kupoprodaji. U slučaju da drugi korisnik Godišnje pretplate stručnom sadržaju i edukacijama preporuči da korisniku bude omogućena kupnja godišnje pretplate stručnom sadržaju i edukacijama, isto se neće smatrati ponudom za sklapanje ugovora o kupoprodaji sve dok Trgovac ne dostavi kupcu takvu ponudu.

Kupnjom godišnje pretplate stručnom sadržaju kupac stječe mogućnost korištenja pojedinog stručnog sadržaja navedenog na web shopu Trgovca.

IZMJENA UVJETA PRODAJE I STUPANJE NA SNAGU

 

Trgovac ima pravo izmijeniti ove Uvjete prodaje u bilo koje vrijeme.

Kupac podliježe Uvjetima prodaje koji su na snazi u trenutku u kojem koristiti web shop odnosno izvrši narudžbu.

Ovi Uvjeti prodaje objavljeni su, stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 5.06..2023. godine.